ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Straetus Dutch Caribbean dba Straetus Incasso, statutair gevestigd te Cerito, Willemstad Curaçao aan het adres Jupiterstraat 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 150504

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.   Straetus Dutch Caribbean dba Straetus Incasso, hierna te noemen de opdrachtnemer.

1.2.   De opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel.

1.3.  Onder debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de opdrachtgever.

1.4.   Onder hoofdsom wordt verstaan: het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter incasso aangeboden bedrag, zijnde het totaal aan niet door de debiteur betaalde maar wel verschuldigde bedragen.

1.5.   Onder vordering wordt verstaan: het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle toegestane kosten en renten.

1.6.   Onder geïncasseerde bedragen wordt verstaan:

        1.6.1. alle door of namens de opdrachtnemer geïncasseerde bedragen;

        1.6.2. alle door de opdrachtgever of anderszins geïncasseerde bedragen;

        1.6.3. alle retour ontvangen goederen en/of zaken, waarbij de waarde van

                  deze goederen naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld;

        1.6.4. alle crediteringen door de opdrachtgever

1.7.   Onder derdengelden wordt verstaan: de door de opdrachtnemer ontvangen gelden bestemd voor de opdrachtgever onder aftrek van de contractueel voor de opdrachtnemer afgesproken vergoedingen en onder aftrek van de door opdrachtnemer gemaakte kosten.

 

Artikel 2.  Toepassingsgebied

2.1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

 1. het incasseren van vorderingen;
 2. het uitvoeren van gerechtelijke procedures;
 3. debiteurenbeheer
 4. creditmanagement
 5. juridisch advies

dit alles in de ruimste zin des woords, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 3. Algemeen

3.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

3.2.   Opdrachten gelden als door de opdrachtnemer aanvaard, indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met de opdrachtnemer is overeengekomen.

3.3.   Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn, is in eerste instantie het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao bevoegd.

3.4.   Op alle overeenkomsten van opdrachtnemer is het recht van Curaçao dan

danwel nog vigerende wetgeving van de voormalige Nederlandse Antillen van toepassing.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1.   Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en komen automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, niet binnen één maand schriftelijk is aanvaard. Aanvaarding geschied eveneens middels het insturen van opdrachten door de opdrachtgever.

4.2.   De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door de opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.

(Geen plicht tot aanvaarding opdracht)

4.3.   Opdrachtnemer kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie zal altijd schriftelijk geschieden en is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 5. Incasso

 • Indien opdrachtgever, opdrachtnemer opdracht geeft een vordering te

incasseren, machtigt de opdrachtgever, opdrachtnemer in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk en/of nuttig zijn.

Deze machtiging houdt onder meer in:

 1. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteuren;
 2. het bezoeken van de woning van de debiteur door een buitendienstmedewerker;
 3. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
 4. het ontvangen van gelden;
 5. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
 6. het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
 7. het vrijelijk en naar eigen inzicht inschakelen van derden.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever zal worden verrekend.
 • Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan opdrachtnemer dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever, dan wel aan derden ten behoeve van de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.
 • Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten opdrachtnemer om een betalingsregeling treft en/of met debiteur een schikking treft, dan wel van verdere incassobehandeling afziet of opdrachtnemer ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is opdrachtnemer gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.
 • Iedere betaling strekt, tenzij anders afgesproken, eerst ter voldoening van de door of namens opdrachtnemer gemaakte kosten, en strekt vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

 

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1.   De opdrachtgever dient opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die verandering van het incasseren bedrag teweeg brengt.

6.2.   De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door opdrachtnemer aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

6.3.   De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan opdrachtnemer overdragen.

6.4.  Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan opdrachtnemer ter hand stellen respectievelijk te doen toekomen.

6.5.   De opdrachtgever dient na het verstrekken van de opdracht, contacten met de debiteur zo veel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar opdrachtnemer te verwijzen. Er zal door opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met de opdrachtnemer afspraken met de debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering.

 

Artikel 7.  Geheimhouding

7.1.   De opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de weg mogelijk op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten.

7.2.   De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

 

Artikel 8.  Tarieven

 • De tarieven zijn opgenomen in een apart “reglement tarieven”, welk reglement in de meest recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden en welk reglement hierachter is opgenomen.
 • Alle door opdrachtnemer aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen., hetgeen tevens van toepassing is op de lopende zaken. Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.
 • Alsdan is de opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen nadat opdrachtnemer aan de opdrachtgever de mededeling van tariefaanpassing heeft gedaan, hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief. Indien beëindiging van de overeenkomst achterwege blijft, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging. (Tussentijdse) beëindiging dient schriftelijk te geschieden.
 • De opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.

 

Artikel 9. Afrekening

 • De opdrachtgever heeft aanspraak op de door opdrachtnemer ter zake de overgedragen vordering ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten en de aan opdrachtnemer toekomende vergoedingen. Betalingen door debiteuren verricht aan opdrachtnemer dan wel aan de opdrachtgever strekken eerst ter dekking van door of namens opdrachtnemer gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct aan opdrachtnemer toe.
 • Behoudens specifieke afspraken tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, zal opdrachtnemer maandelijks tussentijds op portefeuilleniveau de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan opdrachtnemer toekomende.
 • Alle aan opdrachtgever door opdrachtnemer in rekening gebrachte nota’s, dienen, mits anders op de nota’s vermeld, binnen 14 dagen te worden voldaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat.
 • Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden als goed lasthebber naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan opdrachtnemer ter incasso werden overgedragen.
 • Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.
 • De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zover die bij wet niet dwingend is geregeld.
 • Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag welke in rekening is gebracht voor de verrichte werkzaamheden en deze niet te bovengaande.
 • Opdrachtnemer verstuurt alle stukken en bescheiden (zoals originele vonnissen en beschikkingen) per gewone post en is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.
 • De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtnemer in bewerking nemen en incasseren van door de opdrachtgever aangeboden vorderingen.

 

Reglement tarieven en bepalingen Incassopraktijk

 

Artikel 1. Incassopraktijk

 • Omschrijving incassopraktijk

De incassopraktijk omvat onder meer:

 1. de incassowerkzaamheden;
 2. het geven van adviezen;
 3. het verlenen van rechtskundige bijstand;
 4. het voeren van procedures;
 5. het aanbrengen van dagvaardingen;
 6. het optreden als rolgemachtigde;
 7. het compareren ter terechtzitting, alsmede alle andere

daarmede verband houdende werkzaamheden;

1.2              De opdrachtgevers

De (rechts-) persoon die opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

Artikel 2. Basisvergoeding – Dossierkosten

 • In alle zaken waarin opdrachtnemer een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar administratie verwerkt, is aan haar een starttarief (basisvergoeding) verschuldigd. Indien op grond van deze voorwaarden een hoger bedrag verschuldigd is, vervalt deze basisvergoeding. Indien een lager bedrag verschuldigd is, wordt tenminste deze basisvergoeding in rekening gebracht. Dit starttarief komt voor rekening van de opdrachtgever en wordt bij aanvaarding van de opdracht, gefactureerd.

 

Tabel starttarief

hoofdsom vanaf           tot                                *tarief

<         0,00                                            2.500,00                                             150,00

>   2.500,00                                     5.000,00                                          250,00
>   5.000,00                            10.000,00                                          350,00

> 10.000,00                               25.000,00                                          500,00

> 25.000,00                                                                                                            5% van de hoofdsom

*tarieven in valuta van de vordering

 

(Overige tarieven) 

 • Voor het opvragen van informatie Handelsregister, Informatie Kadaster, verhaalsinformatie particulier, verhaalsinformatie bedrijf, informatie kenteken en dergelijke, wordt een starttarief van NAf. 10,00 – NAf. 25,00 in rekening gebracht en de kosten die de instanties in rekening brengen voor de verkregen informatie. Deze kosten worden voor zover mogelijk en toegestaan, op de schuldenaar verhaald worden.
 • Verhaalsonderzoek (uitdrukkelijke verzoek daartoe)

I                 Onderzoek Curaçao      NAf. 300,00

II                Onderzoek Nederland

Debtor profile Small      NAf. 350,00

Debtor profile Large      NAf. 450,00

III               Onderzoek andere landen

Tarief op aanvraag

 

Artikel 3. Tarieven rolwaarneming tussenpersonen

Aan opdrachtnemer is verschuldigd voor de werkzaamheden bedoeld in artikel 1.1 onder e. en f.:

 

 • In zaken zonder tegenspraak of bij afdoening voor de eerst diende dag, de helft van het toegewezen of gebruikelijk gemachtigdensalaris, met een minimum van NAf. 75,00 per rolcomparitie.
 • In zaken op tegenspraak een derde deel van het gemachtigde salaris, met een minimum van NAf. 75,00 per rolcomparitie en eventueel vermeerderd met NAf. 200,00 per uur voor iedere verrichting ter zake van:

I     het voorbereiden en bijwonen (inclusief reistijd) van een

      comparitie van partijen;

II   een getuigenverhoor;

III  een bezichtiging ter plaatse;

IV  een mondelinge toelichting;

V   een verhoor op vraagpunten.

3.3.             Bij een schikking tijdens de procedure zal een derde deel van het verschuldigde gemachtigdensalaris worden berekend, dit te berekenen over het bedrag aan oorspronkelijke gevorderde hoofdsom, en blijft voor het overige artikel 3.2 van toepassing.

 

Artikel 4. Tarieven opdrachtgevers

 • Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.
 • Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar door opdrachtnemer tenminste eenmaal schriftelijk aangemaand of bij exploit tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever, rechtsmaatregelen genomen.
 • Aan de opdrachtgever zal door opdrachtnemer worden berekend voor incassowerkzaamheden:

I                 Een tarief van 15% over het geïncasseerde bedrag met een minimum van NAf. 75,00, waarbij opdrachtnemer zal trachten deze kosten zoveel als mogelijk op de debiteur te verhalen.

II                De grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden.

III              In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement van debiteur, en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor hun werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag.

IV              Voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale werkzaamheden (bijvoorbeeld uitgebreide advieswerkzaamheden) is de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor de werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag, uitgaande van een uurtarief van NAf. 200,00.

V                Alle kosten die opdrachtnemer aan derden moet betalen ter uitvoering van de opdracht.

VI              Alle kosten worden voor zover wettelijk is toegestaan, op de schuldenaar verhaald. In onderstaande gevallen, komen de (incasso)kosten, al ware de vordering volledig geïncasseerd, voor rekening van de opdrachtgever:

– In alle onder punt 4.3. III genoemde gevallen

– Indien opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt

– Buiten opdrachtnemer om met schuldenaar een schikking treft

– Opdrachtgever voor welke reden dan ook van verdere incassobehandeling afziet

– De schuldenaar alleen de hoofdsom betaald en weigert de kosten te betalen

– In gevallen waarbij gerechtelijk geprocedeerd wordt en de kosten

  (gedeeltelijk) door de rechter worden afgewezen

 

Artikel 5. Algemeen

 • Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 • Alle in dit regelement genoemde bedragen/tarieven worden jaarlijks per

           1 januari aangepast. De indexering is niet van toepassing op de hiervoor   

           vermelde percentages, doch slechts op expliciet genoemde bedragen.

 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief (eventueel) verschuldigde omzetbelasting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

name
Call Now Button